okolí
Vítáme Vás na nových stránkách Společenství vlastníků jednotek bytového domu Chudenická 1063 - 1068, Praha 10, se sídlem Chudenická 1065, Praha 10, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 9071, IČ 28410475

DOMOVNÍ ŘÁD

platný pro dům č.p. 1063-1068 v Praze 10, Chudenická ul.

Část I.

Úvodní ustanovení

Čl. 1

Působnost domovního řádu

Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu v objektu Chudenická 1063-1068, Praha 10, který je ve spoluvlastnictví členů Společenství vlastníků jednotek bytového domu Chudenická 1063-1068, Praha 10, IČ 28410475, se sídlem Praha 10, Chudenická 1065, zapsaného dne 18.6.2008 do rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, oddíl S, vložka 9071 ( dále jen SVJ), přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi SVJ a jeho členy je v této oblasti stanovena zejména občanským zákoníkem, bytovým zákonem a stanovami SVJ.

Čl. 2

Základní pojmy

(1) Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení( dále jen byt nebo jednotka).
(2) Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení (např. k podnikatelské činnosti, společenské zájmové činnosti, garáže a ateliery.) Nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu ani společné prostory (části) domu ( dále jen byt nebo jednotka).
(3) Příslušenstvím k bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem používány ( zejm. sklepní box).
(4) Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, rozvody tepla a teplé vody, kanalizace, plynu, elektřiny, společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům. Přesná specifikace je určena v Prohlášení vlastníka .
(5) Nájmem se rozumí nájem bytu, nebytového prostoru, příp. jiných prostorů;
(6) Výborem se rozumí statutární orgán SVJ s kompetencemi danými zákonem 72/1994 Sb. v platném znění, stanovami SVJ a dalšími normami. Tam, kde se v textu domovního řádu hovoří v souvislosti s právy a povinnostmi o SVJ, se má na mysli výbor SVJ, pokud z textu nebo logiky věci nevyplývá něco jiného.
(7) SVJ je právnickou osobou zapsanou do rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, jejímiž členy jsou ze zákona všichni vlastníci jednotek v domě Chudenická 1063-1068.
(8) Vlastníkem se rozumí fyzická osoba zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník některé jednotky nacházející se v domě č.p. 1063-1068 v ul. Chudenická, Praha 10.
(9) Pokud se v tomto domovním řádu ukládají povinnosti a stanovují práva vlastníkům, má se zato, že ty se vztahují v plném rozsahu i na všechny uživatele, kteří užívají jednotku s vlastníkem, stejně tak i na všechny nájemníky bytu vlastníka a členy jejich domácností. Vlastník je odpovědný za dodržování stanovených povinností svým nájemcem, odpovídá za porušení těchto povinností a nese plnou hmotnou odpovědnost za škody způsobené porušením těchto povinností. Každý vlastník je povinen prokazatelně seznámit každého svého jednotlivého nájemníka se zněním tohoto domovního řádu a zavázat ho k dodržování všech povinností z tohoto domovního řádu vyplývajících.

Část II.

Zvláštní ustanovení

Čl. 3

Práva a povinnosti při užívání jednotky ve vlastnictví člena SVJ

1) Práva a povinnosti při užívání jednotek upravuje hlava sedmá občanského zákoníku, příp. jiný právní předpis, pokud jde o nájem nebytových, nebo jiných prostor, stanovy SVJ a zákon č. 72/1994 Sb..
2) SVJ je povinno zajistit vlastníkům v rámci svých zákonných oprávnění plný a nerušený výkon jejich práv spojených s užíváním bytu, nebytových nebo jiných prostor.
3) Vlastníci jsou povinni řádně užívat byt, společné prostory a zařízení domu a řádně využívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu. Stejně tak jsou povinni zajistit, aby tyto povinnosti plnili i ostatní uživatelé jednotky, včetně případných nájemníků.
4) SVJ je oprávněno po předchozím oznámení vlastníkovi jednotky vstoupit do bytu či nebytového prostoru za účelem zjištění technického stavu bytu (nebytového prostoru), provedení nutných oprav, výměn, případného provedení dalších napojení nebo odpojení společných instalačních rozvodů, revizí a provedení instalace, odečtu, kontroly, příp. výměny měřidla tepla, teplé a studené vody, kontrol stavu rozvodů elektrické energie a stavu instalačních rozvodů. Stejné oprávnění má SVJ i tehdy, pokud má důvodné podezření na to, že příslušná jednotka se nachází ve stavu, kdy hrozí reálné nebezpečí vzniku škod či ohrožení zdraví a životů. Vlastníci jsou povinni v takových případech vstup do své jednotky SVJ bezvýhradně umožnit. Ve výjimečných případech ( vzniklá havárie, reálné ohrožení života a zdraví osob, bezprostředně hrozící škody na majetku) bude zajištěno zpřístupnění bytu ze strany SVJ prostřednictví policie ČR i bez souhlasu vlastníka. O tomto zásahu vyrozumí SVJ neprodleně vlastníka jednotky a pořídí o zásahu písemný protokol.
5) V zájmu předcházení násilného otevření bytu nebo nebytového prostoru z důvodu havárie apod., doporučuje se v případě déletrvající nepřítomnosti vlastníka oznámit SVJ místo pobytu, anebo adresu a telefon osoby, zplnomocněné ke zpřístupnění bytu.
6) Vlastníci jsou povinni při výkonu svých práv dbát na to, aby v domě bylo vytvořeno prostředí, zajišťující ostatním vlastníkům a uživatelům jednotek plný výkon jejich práv. Výkon práv a povinností vlastníka nesmí bez vážného právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
7) Práva a povinnosti vlastníků, pokud jde o provádění drobné údržby a oprav, včetně oprav a potřebné výměny předmětů vnitřního zařízení a pokud jde o úhradu nákladů spojených s běžnou údržbou, upravují stanovy SVJ ve znění případných změn a doplňků a obecně závazná právní úprava. Vlastníci vždy odpovídají v případě provádění jakýchkoliv prací v domě za dodržování všech právních předpisů, zejména předpisů stavebních, hygienických a požárních. Vždy platí, že vlastníci musí provádět opravy a práce spojené s údržbou bytu tak, aby nedošlo k poškození společných prostor a rozvodů a majetku ostatních vlastníků či majetku společného a k omezení práv třetích osob.
8) Vlastníci jsou povinni v případě záměru provádění větších oprav vnitřních omítek, obkladů stěn, podlah, dlažeb a nenosných příček, provádění výměny obkladů a dlažeb, výměny podlahových krytin a podkladních vrstev, horizontálního rozvodu kanalizace a vzduchotechniky, opravy vnitřních instalací apod. postupovat výlučně podle pravidel určených stanovami SVJ. Vždy jsou ale povinni tyto práce provádět výlučně ve smyslu platné legislativy.
9) Vlastníci nesmějí, a to ani na svůj náklad, bez existence všech potřebných úředních povolení, tam, kde je to podle platné legislativy nutné, zejména bez souhlasu příslušného stavebního úřadu, provádět :
a) žádné stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu vyžadující ohlášení stavebnímu úřadu nebo vydání stavebního povolení, kterými by zasáhli do společných částí domu a společných rozvodů, zejména jakékoliv zásahy do společných rozvodů vody, plynu, kanalizace, elektro, STA, vzduchotechniky, topení a dalších, přestavbu bytových jader, zavádění nebo rekonstrukce elektrických a plynových rozvodů, změny dispozice příček v bytě, zasklení lodžie, zazdívání nebo prorážení oken, výměna oken, instalace mříží na fasádě apod.,
b) takové udržovací práce, kdy dochází při výměně hlavních zařizovacích předmětů (kuchyňské linky, elektrické a plynové spotřebiče, vany, WC mísy apod.), k jejich nahrazení zařizovacími předměty s novou kvalitou, kdy by mohlo dojít tímto postupem k omezení nebo ztížení užívání uživatelů jiných jednotek. Totéž se týká i montáže individuálních televizních, rozhlasových a satelitních antén.
10) V případě porušení těchto povinností je SVJ oprávněno požadovat, aby vlastník, jehož bytové jednotky se takové úpravy a změny bez potřebného povolení týkají, tyto úpravy a změny na svůj náklad bez odkladu odstranil a aby uvedl byt či objekt do původního stavu a uhradil veškeré způsobené škody a ujmy.
11) V případě, že na požadované stavební úpravy obdrží vlastník úřední souhlas dotčených orgánů dle stavebního zákona, zejména stavebního úřadu, musí zabezpečit nejen odborné provedení stavebních úprav a podstatných změn, ale i dodržení veškerých bezpečnostních, požárních předpisů a příslušných technických norem.
12) Při jakémkoliv provádění drobných oprav i rozsáhlejších stavebních úprav či výměn zařizovacích předmětů musí být v domě vytvořeno prostředí zajišťující ostatním vlastníkům a uživatelům řádný výkon jejich práv a povinností. Tyto stavební a technologické zásahy nesmí bez podstatných důvodů zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy (dočasné přerušení dodávky tepla, teplé nebo studené vody, TV signálu apod.). Nesmí dojít k narušení řádného užívání nadměrným hlukem a prašností. V domě musí být denně zachována čistota.
13) Vlastníci jsou povinni zabezpečit, aby věci uložené v bytech nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců, stejně jako i to, aby v bytech nebyly skladovány nad běžnou mez odpady, papíry, textil a další věci, které ve větším rozsahu není běžné v bytech skladovat.

Čl. 4

Držení domácích zvířat

(1) Vlastníci bytů nesou plnou odpovědnost za domácí zvířata, která jsou v bytě držena (psi, kočky, morčata apod.). Jsou současně povinni dbát, aby nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních obyvatel domu a aby byla dodržována čistota v domě a jeho okolí a klid.
(2) Je zakázáno chovat zvířata divoká, nebezpečná, jedovatá nebo zvířata soustavně rušící klid v domě.
(3) Vlastníci bytů jsou povinni respektovat obecně závaznou vyhlášku obecního úřadu o chovu a držení domácích zvířat v daném území.
(4) K držení většího počtu domácích zvířat je třeba písemného souhlasu SVJ.

Čl. 5

Užívání společných částí (prostorů a zařízení) domů

(1) Společné části domů se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních vlastníků a uživatelů v domě. Umísťování jakýchkoliv předmětů, nepatřících k vybavení domu, není ve společných prostorách dovoleno.
(2) Vlastníci jsou povinni zejména:
a/ umožnit přístup k uzávěrům, hydrantům, měřičům, vstupům na střechu,
b/zabezpečit, aby ve společných prostorách domu nebyly ukládány látky snadno vznětlivé či jinak nebezpečné a aby nebylo užíváno otevřeného ohně,
c/zabezpečit, aby věci uložené ve sklepech a komorách nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců,
d/ respektovat úplný zákaz kouření ve všech společných prostorách.
3) Vlastníci jsou povinni na vlastní náklad odstranit veškeré závady, které způsobili na společných prostorách domu sami nebo osoby, které jeho byt užívají. Neučiní-li tak, SVJ po písemném upozornění je oprávněno odstranit tyto závady či zajistit odstranění závad samo, a to na náklady škůdce.

Čl. 6

Prádelny, sušárny, mandlovny

(1) Způsob užívání prádelen, sušáren a mandloven stanoví výbor SVJ.
(2) U prádelen a mandloven bez měření spotřeby vody a elektřiny je vlastník povinen bezodkladně po ukončení praní nebo mandlování uhradit paušální poplatky pověřené osobě v domě.
(3) U prádelen a mandloven s měřenou spotřebou vody a elektřiny je vlastník povinen bezodkladně po ukončení praní nebo mandlování uhradit příslušný poplatek a veškeré náklady za spotřebovanou energii správci objektu ( domovníkovi), resp. výboru SVJ.

Čl. 7

Vyvěšování a vykládání věcí

(1) Vlastníci nesmí bez písemného souhlasu SVJ umisťovat na vnější konstrukce např. balkony, lodžie, okna, na fasádu a anténní stožár jakákoliv zařízení a předměty.
(2) Květiny v oknech, na balkonech apod. musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi.
(3) Vlastníci berou na vědomí, že stavební úřad může nařídit přeložení nebo úpravu antén, které ohrožují stavební stav nemovitosti nebo bezpečnost okolí anebo ruší jeho vzhled.

Čl. 8

Zajištění pořádku a čistoty v domě (1) Vlastníci a osoby s nimi společně bydlící, stejně jako jejich nájemníci jsou povinni udržovat v domě pořádek a čistotu. SVJ je povinno zajistit provádění úklidových prací ve všech společných částech domu.
(2) Vyklepávat koberce, rohožky apod. je možno pouze na místech k tomu určených a vzdálených co nejvíce od oken obytných místností.

Čl. 9

Otevírání a zavírání domu (1) Vlastníci jsou povinni kdykoliv po ochodu z domu či příchodu do domu zamykat vnější domovní dveře, stejně jako po ochodu ze sklepních prostor i vstupy do nich. SVJ je povinno zajistit, aby každý vlastník obdržel dva klíče od domovních dveří. Vlastníci jsou povinni nevpouštět do domu ( přímým otevřením, odemčením dveří či prostřednictvím dálkového ovládání venkovních dveří) jakoukoliv třetí jim neznámou osobu a tím neumožňovat vznik škod na společném i soukromém majetku.
(2) Klíče od společných prostorů a zařízení domu včetně těch prostorů, kde je umístěn hlavní uzávěr plynu, vody apod., jsou podle rozhodnutí výboru SVJ uloženy na určeném místě.

Čl. 10

Klid v domě (1) Vlastníci jsou povinni užívat byty v souladu s dobrými mravy a chovat se trvale tak, aby oni sami ani osoby, které s nimi nebo místo nich bydlí, bez oprávněného důvodu neobtěžovali ostatní nájemce nadměrným hlukem.
(2) V době od 20.00 do 08.00 hodin jsou vlastníci povinni dodržovat noční klid. V této době není dovoleno hrát na hudební nástroje, zpívat, hlučně se bavit, používat vysavačů prachu, praček pro domácnost a jiných hlučných přístrojů a zařízení, pokud by jejich použitím byl noční klid porušen.
(3) Není povoleno provádět v neděli a ve dnech státních svátků v bytě či v domě stavební práce či jiné úpravy produkující hluk.

Část III

Společná a závěrečná ustanovení

Čl. 11

(1) Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti, vyplývající z jiných právních předpisů.
(2) Ustanovení domovního řádu se vztahují ve stejném rozsahu na vlastníky bytů v domě, a osoby, které s nimi byt užívají, stejně jako i na jejich nájemce a na nájemce nebytových prostor.
(3) Schválením tohoto domovního řádu pozbývá platnosti domovní řád vydaný Stavebním bytovým družstvem STAVBAŘ, družstvo.
(4) Tento domovní řád se stává nedílnou součást a přílohou stanov SVJ. (5) Porušení povinností plynoucích z domovního řádu bude posuzováno jako porušení povinností člena SVJ ve smyslu přijatých stanov s důsledky tam nebo v související legislativě uvedenými.
(6) SVJ zajistí vyvěšení domovního řádu ve všech vchodech domu.
(7) Domovní řád byl schválen Shromážděním společenství vlastníků jednotek dne 16.3.2009 a nabyl účinnosti dnem 16.3.2009

Ing. Josef Hrycyszyn               JUDr. Milan Chlupatý
předseda výboru SVJ                místopředseda výboru SVJ